header

Uvjeti poslovanja

Informacije o trgovačkom društvu – Prodavatelju:

 

Tom Tom Gornji Grad d.o.o.

Vrbje 1B

10 000 Zagreb

 

Adresa elektroničke pošte:

[email protected] 

Info telefon:

+385 91 603 2649

Cijena poziva i obračunska jedinica za pozive naplaćuje se po cijeni poziva prema mobilnim mrežama telekomunikacijskog operatera korisnika info telefona.

 

Radno vrijeme info telefona je radnim danom i subotom od 8:00 do 17:00.

Nedjeljom i blagdanima korisnička podrška nije dostupna. 

Poduzeće je upisano u trgovački registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

Račun u ERSTE&STEIERMÃRKISCHE BANK D.D.

IBAN:  HR3624020061100703291

Iznos temeljnoga kapitala društva: 20.000,00 kn / u cijelosti uplaćen u novcu. 

Osoba ovlaštena za zastupanje direktor: Čubrić Zvonko

OIB: 23743349287

 

Kupac

Kupac proizvoda je svaka fizička osoba ili pravna osoba koja kupuje proizvode putem Internet trgovine na način kako je to uređeno ovim Općim uvjetima poslovanja. 

Prethodno kupnji, kupac izjavljuje da je pročitao ove Opće uvjete poslovanja i slijedom toga ih prihvatio, kao i da je upoznat da narudžba proizvoda uključuje plaćanje kupoprodajne cijene i troška dostave, gdje je to primjenjivo, te da je obaviješten o uvjetima, rokovima i postupku izvršavanja prava na jednostrani raskid kupoprodajnog ugovora, a koje sve uvjete i obavijesti je razumio i prihvatio. 

Kupac kao fizička osoba može biti samo punoljetna i poslovno sposobna osoba. Ugovore u ime i za račun maloljetnika i potpuno poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici ili skrbnici. Djelomično poslovno sposobne osobe ugovor mogu zaključiti samo uz suglasnost njihovog zakonskog zastupnika ili skrbnika. Za postupanje suprotno ovoj odredbi Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost. 

Kupci su dužni dati točne, važeće i potpune osobne podatke prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca. Suprotno postupanje Kupca ovlašćuje Prodavatelja da uskrati prodaju proizvoda ili pružanje svojih usluga.

 

Opće odredbe

Prodavatelj pruža online uslugu putem svoje Internet stranice na domeni bonk.hr. Usluga se sastoji od pružanja informacijskih usluga, upravljanja sadržajem te provođenja financijskih transakcija. 

Kupac je osobno odgovoran za zaštitu povjerljivosti zaporki. Kupac je upoznat sa činjenicom da ponekad dolazi do prekida usluga, ili do događaja koji su izvan kontrole Prodavatelja te prihvaća da Prodavatelj nije odgovoran za bilo kakav gubitak podataka niti bilo kakvu štetu na elektroničkim uređajima Kupca do kojih može doći, zbog razloga na koje Prodavatelj ne može utjecati, za vrijeme prijenosa informacija na Internetu. Kupac se slaže i prihvaća da pristup Internetskim stranicama ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili u potpunosti isključen. 

Prodavatelj zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili ukinuti bilo koji segment poslovanja, uključujući, i bez ograničenja, sadržaj, vrijeme dostupnosti, kao i opremu potrebnu za pristup ili korištenje stranica. Nadalje, poduzeće Tom Tom Gornji Grad d.o.o. može prestati slati bilo koji dio informacija, ili bilo koju vrstu informacija, može promijeniti ili ukinuti bilo koji način prijenosa podataka te može promijeniti brzine prijenosa podataka, kao i bilo koje njihove druge karakteristike. 

Poduzeće Tom Tom Gornji Grad d.o.o. zadržava pravo u bilo kojem trenutku, i bez prethodne obavijesti, ukoliko to smatra potrebnim, ukinuti ili izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih Općih uvjeta poslovanja i korištenja i/ili Izjavu o povjerljivosti podataka.  Nastavkom korištenja Internetske stranice i nakon objave na internetu novih izmjenjenih Općih uvjeta poslovanja i korištenja odnosno Izjave o povjerljivosti, podrazumijeva se da Kupac prihvaća izmjene. 

Ova Internetska stranica privatno je vlasništvo. Sva međusobna komunikacija i interakcija koja se odvija putem ovih Internetskih stranica mora biti u skladu sa ovim Općim uvjetima poslovanja i korištenja.

 Svi materijali koji se nalaze na bonk.hr internetskoj stranicama ekskluzivno su pravo Prodavatelja ili se koriste uz izričito odobrenje nositelja autorskih prava te nositelja prava na žigovima i/ili dizajnu. 

Kupac se izričito slaže da je korištenje Internetske stranice bonk.hr isključivo na vlastitiu odgovornost Kupca tako da poduzeće Tom Tom Gornji Grad d.o.o. ne jamči za: 1. Za posljedice koje mogu nastati uporabom ove internetske stranice, ili 2. Za točnost, pouzdanost ili sadržaj bilo koje informacije, usluge ili robe dane preko ove internetske stranice. 

Kupac izričito potvrđuje da poduzeće Tom Tom Gornji Grad d.o.o. nije odgovorno za uvredljivo, neprikladno ili protuzakonito ponašanje Kupca ili trećih strana te da rizik od šteta koji može nastati kao posljedica navedenog u potpunosti leži na Kupcu. 

Uz prethodno navedene uvjete, poduzeće Tom Tom Gornji Grad d.o.o. neće biti odgovorno, bez obzira na uzrok ili trajanje, za bilo koje pogreške, netočnosti, ili druge nedostatke, neprikladnost ili neizvornost, informacija koje se nalaze na ovoj internetskoj stranici, kao i za bilo kakvo kašnjenje ili prekid u prijenosu informacija do kupca ili za bilo kakva potraživanja ili gubitke koji iz tog proizlaze. 

Prodavatelj zadržava pravo trenutno ukinuti bilo koje zaporke, ili korisničke račune Kupca u slučaju bilo kakvog ponašanja koje Prodavatelj, prema svojoj diskrecijskoj ocjeni, smatra neprihvatljivim, kao i u svakom slučaju nepoštivanja Općih uvjeta poslovanja i korištenja od strane Kupca. 

Kupac može svoje upite i komentare poslati pismeno, poštom ili e-mailom, a Prodavatelj će poslati pismeni odgovor poštom ili e-mailom u zakonskom roku. 

Bonk.hr je registrirani žig poduzeća Tom Tom Gornji Grad d.o.o. te su stoga sva prava u odnosu na ovaj žig time izričito pridržana. 

Bonk.hr je registrirana domena poduzeća Tom Tom Gornji Grad d.o.o.. 

Društvo Tom Tom Gornji Grad d.o.o., prodavač je sadržaja koji pribavljaju treće strane i Kupci. Društvo Tom Tom Gornji Grad d.o.o. ne jamči za točnost, potpunost, ili korisnost bilo kojeg sadržaja, kao ni njegove mogućnosti prodaje ili prikladnosti za bilo koju određenu namjenu. 

Sjedište poduzeća Tom Tom Gornji Grad d.o.o. je u Zagrebu, u Republici Hrvatskoj. Pravni sporovi koji mogu nastati, kao posljedica korištenja ovih Internetskih stranica (osim ako posebnim ugovorom nije drugačije navedeno) u nadležnosti su suda u Zagrebu, i rješavaju se u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske. Korištenjem ovih Internetskih stranica Kupac pristaje da je bilo koji spor ili zahtjev, proizašao iz, ili koji je u vezi s ovim Uvjetima, ili u vezi s njihovim provođenjem, u nadležnosti suda u Zagrebu.

 

Uvjeti korištenja usluga Internetske stranice bonk.hr

Uvjet za korištenje bonk.hr Internet stranice je uspješna registracija Kupca. U okviru registracije Kupcu će biti ponuđen prihvat ovih Općih uvjeta korištenja, čiji prihvat je preduvjet za korištenje usluga bonk.hr Internet stranice.

bonk.hr poziva Kupca da pogleda sadržaj Izjave o povjerljivosti. Bonk.hr preporuča Kupcima da brinu o svojoj ulaznoj lozinki za korisnički račun bonk.hr.

Jezik

Jezik komunikacije na Internet stranici bonk.hr je hrvatski književni jezik. 

Cijene

Sve cijene predstavljaju maloprodajne cijene i izražene su u kunama (Kn) te uključuju PDV. Tom Tom Gornji Grad d.o.o. pridržava pravo izmijene maloprodajnih cijena, osim u slučaju ako nije navedeno drugačije (u slučaju akcija i drugih posebnih vrsta prodaje). Navedene maloprodajne cijene vrijede isključivo za kupnju proizvoda putem Internet trgovine i mogu se razlikovati od maloprodajnih cijena u trgovinama Prodavatelja.

Akcijska prodaja

Razdoblja trajanja i uvjeti akcija i drugih posebnih oblika prodaje (akcijska prodaja, rasprodaja, sezonsko sniženje i sl.), navedeni su uz svaku takvu ponudu.

Nakon proteka roka akcijske prodaje, tvrtka Tom Tom Gornji Grad d.o.o. neće primati nove narudžbe po uvjetima koji se odnose na akcijsku prodaju kojoj je istekao rok trajanja. 

Dostupnost Proizvoda i rok isporuke

Prijevoznička tvrtka (GLS) dostavlja proizvode ili usluge u roku od maksimalno 72 sata od preuzimanja pošiljke u skladištu bonk.hr (ne računajući vikende i praznike). Iznimka su otoci gdje se dostava vrši u roku od maksimalno 96 sati od preuzimanja pošiljke u skladištu bonk.hr. Za proizvode koje Prodavatelj ne drži na skladištu, rok isporuke može biti dulji od prethodno navedenih. Također, rok isporuke može se produljiti i u slučaju događaja koje Prodavatelj nije mogao predvidjeti niti spriječiti. U oba slučaja Kupac će na način kako je to propisano ovim uvjetima biti pravovremeno obaviješten o predviđenom roku isporuke. 

Dostava proizvoda Kupcu obavlja se isključivo radnim danom u radnom vremenu dostavnih službi. Kupca će se prethodno kontaktirati radi dogovora oko termina za dostavu.

Kupljeni Proizvodi biti će dostavljeni u skladu sa gore navedenim uvjetima ukoliko je do adrese naznačene za dostavu moguće pristupiti sa javno prometne površine prijevoznim sredstvom.

Trajanje i raskid ugovora (jednostrani raskid ugovora od strane kupca)

Ugovor koji Kupac sklapa sa Tom Tom Gornji Grad d.o.o. za kupoprodaju proizvoda i usluga je jednokratan ugovor o kupoprodaji proizvoda ili usluga koji je konzumiran isporukom robe ili usluge od strane Tom Tom Gornji Grad d.o.o. te izvršenim plaćanjem od strane Kupca, a u slučaju da ne bude raskinut. Ovi Opći uvjeti poslovanja sastavni su dio Ugovora o kupoprodaji između Tom Tom Gornji Grad d.o.o. i kupca. 

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača Kupac je ovlašten jednostrano raskinuti ugovor ne navodeći razloge za to u roku od 14 dana od datuma isporuke proizvoda, odnosno isporuke zadnjeg proizvoda iz narudžbe. 

Iznimka od ovog ovlaštenja odnosi se na proizvode za koje čl. 79.  Zakona o zaštiti potrošača isključuje pravo na jednostrani raskid ugovora o čemu će vas Prodavatelj posebno upozoriti u ponudi konkretnog proizvoda.

 Jednostrani raskid ugovora Kupac može izvršiti putem bilo kakve nedvosmislene pisane izjave kojom izražava svoju volju da raskine zaključeni kupoprodajni ugovor, poslane Prodavatelju na adresu Tom Tom Gornji Grad d.o.o., Coffee Bar & Shop Bonk, Vrbje 1B, 10 000 Zagreb ili na e-mail: [email protected], u kojoj izjavi će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, e-mail, podatke o primljenom proizvodu i primjerak računa. 

Prodavatelj je dužan bez odgađanja dostaviti Kupcu potvrdu o primitku izjave o raskidu ugovora. U slučaju da Kupac izvrši raskid ugovora, Prodavatelj će Kupcu najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je zaprimio vraćeni proizvod, vratiti cjelokupni plaćeni iznos, umanjen za trošak dostave kada isti postoji, u skladu sa uvjetima iz ovih Općih uvjeta, na isti način kako je uplata izvršena, osim ako Kupac izričito ne pristane na neko drugo sredstvo plaćanja i uz pretpostavku da Prodavatelj nije u obvezi platiti nikakve dodatne troškove za takav povrat. Povrat plaćenog iznosa biti će Kupcu izvršen isključivo nakon što Prodavatelj na adresu označenu na računu zaprimi proizvod. 

Trošak povrata robe s osnova jednostranog raskida ugovora od strane Kupca snosi Kupac. 

U slučaju raskida ugovora od strane Kupca kako je to gore navedeno, za povrat cjelokupno primljenog iznosa novca, vraćeni proizvodi moraju biti nerabljeni, neoštećeni i u neoštećenoj originalnoj ambalaži uz priloženu presliku računa. 

Zahtjev Kupca za zamjenu ispravnog proizvoda (npr. neodgovarajući broj odjeće, neodgovarajuća boja proizvoda) koji ste kupili smatrat će se jednostranim raskidom, pa Vas molimo da u tom slučaju obavezno sastavite nedvosmislenu pisanu izjavu kojom ćete raskinuti ugovor. Proizvode (povrat ili zamjena) potrebno je dostaviti na adresu: Tom Tom Gornji Grad d.o.o., Coffee Bar Bonk, Vrbje 1B, 10 000 Zagreb. 

Kupac je sukladno članku 77. stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda koje je rezultat rukovanja kupljenim proizvodom što je utvrđeno kao obveza potrošača u slučaju jednostranog raskida ugovora u zakonskom roku od 14 dana. 

Slijedom toga, Tom Tom Gornji Grad d.o.o. preporuča svojim kupcima prilikom preuzimanja proizvoda, a u vezi s jednostranim raskidom ugovora u zakonskom roku od 14 dana:    

- Da slika proizvoda‎ prikazuje načelan izgled te način uporabe proizvoda kao i prezentaciju proizvoda kako to predviđa proizvođač. Slika ne prikazuje do detalja konkretan proizvod koji se isporučuje kupcu, stoga bonk.hr preporuča kupcu da detaljno pregleda karakteristike proizvoda koji su navedeni u ponudi na Internet stranici bonk.hr prilikom izbora proizvoda.    

- Ako je ambalaža oštećena nemojte preuzimati proizvod, nego dostavljaču skrenite pažnju na oštećenje ambalaže i zatražite da proizvod vrati poduzeću Tom Tom Gornji Grad d.o.o.. Ako kupac ne reklamkira oštećenje ambalaže dostavljaču u trenutku preuzimanja proizvoda, smatra se da je preuzeo proizvod sa neoštećenom ambalažom.      

- Ako je ambalaža neoštećena i preuzeli ste proizvod, pažljivo skinite ambalažu uz što manje oštećivanje jer oštećena ambalaža umanjuje vrijednost proizvoda (postoci u tablici). 

- Pažljivo pregledajte proizvod, njegovu prirodu, obilježja i  funkcionalnost (npr. aktivirajte uređaj na struju ili bateriju, pregledajte funkcionalnost i sl.), ali nemojte proizvod koristiti ili njime rukovati ako namjeravate koristiti zakonsko pravo na raskid ugovora, jer svako daljnje rukovanje proizvodom umanjuje vrijednost proizvoda.

U slučaju da kupac naruči robu i odbije ju primiti bez razloga (ambalaža nije oštećena), Tom Tom Gornji Grad d.o.o. ima pravo uskratiti od uplaćenog iznosa kupoprodajne cijene iznos izravnih troškova povrata proizvoda.

Tom Tom Gornji Grad d.o.o. odgovara za materijalne nedostatke stvari koje prodaje na svojim stranicama sukladno pozitivnim propisima posebice Zakonu o obveznim odnosima Republike Hrvatske. 

Tom Tom Gornji Grad d.o.o. u suradnji sa servisom određuje u koju kategoriju spada vraćeni proizvod nakon primitka proizvoda. Obavijest o statusu vraćenog proizvoda i ostvarenom iznosu povrata kupac će primiti u roku od 10 dana putem maila. Povrat novčanih sredstava kupcu bit će odrađen najkasnije u roku od 5 dana od datuma upućivanja obavijesti kupcu. 

Cjelovite informacije vezane uz pravo kupca na jednostrani raskid ugovora možete pronaći na ovom linku: https://www.zakon.hr/z/193/Zakon-o-za%C5%A1titi-potro%C5%A1a%C4%8Da 

 

Pisani prigovor, odgovor, obavijesti

U slučaju da ste iz bilo kojeg razloga nezadovoljni možete uputiti prigovor poduzeću Tom Tom Gornji Grad d.o.o.. Tom Tom Gornji Grad d.o.o. vam omogućuje podnošenje pisanog prigovora putem pošte, telefona 091/603 2649 ili putem maila [email protected]. Radi što bržeg utvrđivanja konkretne narudžbe na koju imate prigovor, u prigovoru navedite broj narudžbe, broj računa ili svoje korisničko ime. Tom Tom Gornji Grad d.o.o. će vam potvrditi primitak prigovora pisanim putem bez odgađanja, a odgovor vam po Zakonu mora stići u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaprimljenog prigovora.

U slučaju spora pred sudom je nadležan sud na čijem se području nalazi sjedište Prodavatelja.

Odredbom Europske komisije br. 524/2013 o on-line rješavanju potrošačkih sporova koja se primjenjuje od 09.01.2016 godine, u pogon je stavljena Platforma za online rješavanje potrošačkih sporova (Platforma za ORS).

Elektronska poveznica (link) na Platformu za ORS - http://ec.europa.eu/odr

 

Načini plaćanja

Bonk.hr Vam omogućuje kupnju odabranih proizvoda plaćanjem izravno putem interneta i to:

Plaćanje gotovinom po primitku pošiljke: Opcija plaćanja pouzećem Vam omogućuje da iznos narudžbe podmirite prilikom same dostave na navedenu adresu. Plaćanje pouzećem nije moguće kod osobnog preuzimanja na našem skladištu. Plaćanje pouzećem se vrši isključivo u gotovini, dostavljaču prilikom same isporuke na navedenu adresu. U slučaju da primatelj nije u mogućnosti zaprimiti pošiljku na definiranoj dostavnoj adresi u trenutku dostave, dostavljač ostavlja obavijest o prispijeću pošiljke.

Plaćanje kreditnim karticama: American Express, Visa, MasterCard, Diners i Maestro

Internet bankarstvom, mobilnim bankarstvom: Kod izbora ovog načina plaćanja, na svoju email adresu ćete dobiti ponudu sa svim podacima potrebnim za uplatu, uključujući broj računa na koji trebate uplatiti vrijednost narudžbe. Uplatu zatim možete izvršiti korištenjem internet bankarstva ili načinom na koji inače plaćate svoje račune - putem banke, pošte, Fine ili sl. Uplate zaprimamo na račun ERSTE&STEIERMÃRKISCHE BANK D.D.. IBAN:  HR3624020061100703291

americanexpressdiscoverdinersdiners_ratemaestrocardvisamastercard

PayWaySticker_2

Plaćene narudžbe odabranih proizvoda možete osobno preuzeti u našem dućanu:

Tom Tom Gornji Grad d.o.o.

Coffee Bar & Shop Bonk

Vrbje 1B

10 000 Zagreb

Prilikom osobnog preuzimanja, molimo vas da prvo provjerite je li roba spremna za preuzimanje na broj telefona 091/603 2649, a prilikom preuzimanja ponesite kopiju računa koji ste prethodno dobili na vašu e-mail adresu. Osobno preuzimanje robe kod nas je besplatno te se ne naplaćuju nikakvi dodatni troškovi.

NAPOMENA: za virmanske uplate, roba se isporučuje tek nakon što uplatu proknjižimo (prema izvodima iz banke - u pravilu, sljedeći radni dan), pa vas, isto tako molimo, da prethodno provjerite stanje pošiljke na broju telefona 091/603 2649 

Radno vrijeme Coffee Bar & Shop Bonk:

Ponedjeljak - srijeda: 7:00 – 21:00

Četvrtak – subota: 7:00 – 22:00

Nedjelja: 7:00 - 20:00 

Rok za uplatu kupoprodajne cijene proizvoda (iznosa navedenog na potvrđenoj narudžbi) iznosi 3 (tri) dana od dana kada Kupac zaprimi obavijest Prodavatelja o potvrđenoj narudžbi, osim u slučaju plaćanja po pouzeću. U slučaju da Kupac u tom roku ne izvrši uplatu kupoprodajne cijene, a Prodavatelj i Kupac nisu ugovorili nešto drugačije, potvrda narudžbe postaje neobvezujuća za Prodavatelja i ista se briše iz sustava. 

Ako Platitelj nije osoba koja prima proizvod, prodavatelj pridržava pravo na dodatnu provjeru identiteta i suglasnosti za plaćanje naručene robe i ovim uvjetima. 

Garancija i servisiranja

Jamstvo, tehničke upute, upute za sklapanje te upute za uporabu nalaze se priložene uz proizvod, te u smislu čl.42. st 6 Zakona o zaštiti potrošača Prodavatelj smatra da je Kupac na time na jasan i razumljiv način unaprijed obavješten o tim podacima vezanim uz proizvod kao i postojanju usluga koje se nude nakon prodaje. 

Ukoliko proizvod trebate servisirati, molimo da provjerite dokumentaciju o ovlaštenom servisu koju ste dobili uz proizvod te postupite u skladu s uputama ovlaštenog servisa. 

Ukoliko proizvod ima jamstvo te se na proizvodu pojavi kvar unutar jamstvenog roka kupac je ovlašten izravno kontaktirati ovlašteni servis u skladu s uputama na jamstvenom listu. 

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja ili vam treba bilo kakvo pojašnjenje molimo da nas kontaktirate na telefon 091/603 2649 ili putem e-maila: [email protected].